Vår miljøprofil

Moldejazz jobber med miljø på tre hovedområder - renovasjon, Økologisk mat og økologisk og etisk tekstil

ØKOLOGISK MAT i ALEXANDRAPARKEN OG På ROMSDALSMUSEET
 
Moldejazz ser det som en viktig strategi å jobbe framover mot
en miljøsertifisering. Vi har allerede startet vedr. avfallshåndteringen.
I 2005 innførte vi innført økologisk mat i festivaluka. Vi ønsker
å fremme matglede ved å tilby god mat som er dyrket på en måte som
er bra for de som spiser den og miljøet. Vi vil gjerne våre med å bidra
til å bevare jordkloden vår, og tror at landbruk uten miljøgifter vil
gagne miljøet, oss selv og våre etterkommere.
Toppen Kafe & Catering AS er vår samarbeidspartner og selger mat i
vår regi med økologiske ingredienser i Alexandraparken og under
konsertene på Romsdalsmuseet. Moldejazz har fått støtte fra
Statens Landbruksdepartement til prosjektet Grønn mat til blå toner,
som startet i 2005.
 
HVA ER ØKOLOGISK PRODUKSJON?
Økologisk produksjon bygger på et idegrunnlag, en 
helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, 
og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning
av ressurser. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr,
jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede. Dersom ett ledd
forvaltes uten at det tas hensyn til helheten, vil det på sikt få
negative følger for alle ledd, også for mennesket. For, kompost og
gjødsel skal være framstilt på en måte som understøtter naturens
egne prosesser, og skal brukes mest mulig lokalt.
 
Viktige prinsipper for økologisk produksjon er:
¥       Produsere matvarer med høy kvalitet,
        i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
¥       Forvalte naturressursene slik at      
        skadelige virkninger på miljøet unngås
¥       Sikre genetisk mangfold, artsrikdom og
        resirkulering av næringsstoffer
¥       Skaffe et miljø som tar hensyn til husdyras 
        naturlige atferd og behov
 
HVA ER ØKOLOGISK MAT?
Økologisk mat er et resultat av den økologiske produksjonsmetoden.
Kort sagt produseres maten på naturens premisser, og på en måte
som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov.
 
DEBIO -MERKET - HVA ER DET?
Debioes merke gir forbrukeren en trygghet for at varen er produsert 
etter regelverket for økologisk produksjon.  Merket brukes både på
norske og importerte, økologiske produkter. 
 
Debio eies av organisasjoner som til sammen dekker hele verdikjeden 
fra åord og fjord til bord, og er like mye forbrukernes som produsentenes
kontrollorganisasjon. Debio er offentlig godkjent (akkreditert),
og utfører sertifisering av økologiske landbruksprodukter
på vegne av Mattilsynet.


Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE